66hsqjleqe53d4r4vo05aghtyqo5tl

Upadłość konsumencka w porównaniu z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika

5 lutego, 2020
Autor: Adam

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą szereg skutków prawnych, bowiem diametralnie zmienia się sytuacja prawna dłużnika.

Osoby, które do nas przychodzą często zadają nam pytania o to jak zmieni się ich życie po ogłoszeniu upadłości i co stanie się z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi już wobec nich. Niejednokrotnie dłużnicy nie widzą różnicy między zachowaniem komornika i syndyka. Poniżej przedstawiamy kilka punktów porównujących upadłość konsumencką i postępowanie egzekucyjne.

Po pierwsze:

–  postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem przymusowym, o wszczęciu którego dłużnik dowiaduje się od Komornika i nie ma nad nim żadnej kontroli;

– postępowanie upadłościowe jest przywilejem dłużnika, który sam składa wniosek i godzi się z jego konsekwencjami.

Po drugie CEL:

– celem postępowania egzekucyjnego jest spłata wierzycieli w całości;

– celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie.

Po trzecie KOSZTY:

– w postępowaniu egzekucyjnym koszty w całości obciążają dłużnika. Zaliczyć do nich należy nie tylko wynagrodzenie Komornika ale również koszty związane z dochodzeniem roszczenia przez wierzycieli takie jak koszty sądowe, zastępstwa procesowe itp.;

– w postępowaniu upadłościowym jedynym obowiązkowym kosztem jest uiszczenie opłaty od wniosku w wysokości 30 zł.

Po czwarte ODSETKI:

– w postępowaniu egzekucyjnym odsetki naliczane są do czasu dokonania całkowitej spłaty zadłużenia. Dodatkowo wspomnieć należy, że są one rozliczane przed należnością główną co oznacza, że naliczane są do samego końca postępowania egzekucyjnego;

– w postępowaniu upadłościowym odsetki mogą być pobrane jedynie do dnia ogłoszenia postępowania upadłościowego przez sąd. Od tego momentu przestają być one naliczane i dług nie wzrasta nawet wtedy, gdy postępowanie upadłościowe trwa kilkanaście miesięcy.

Po piąte CZAS:

– postępowanie egzekucyjne toczy się do całkowitego zaspokojenia wierzyciela a jego czas nie został ustawowo ograniczony. Takie postępowanie toczyć się może latami. Termin przedawnienia ulega przerwaniu w przypadku dokonania każdej czynności przez wierzyciela przed sądem lub Komornikiem co oznaczać może, że dochodzenie takiego roszczenia trwać może do końca życia dłużnika;

– Upadłość konsumencka docelowo może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy (dodatkowo może zostać powołany ew. plan spłaty na max. 7 lat), a umorzeniu podlegają wszystkie zobowiązania powstałe przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, które nie zostały celowo pominięte we wniosku.

Po szóste POZYCJA MAŁŻONKA DŁUŻNIKA:

– w postępowaniu egzekucyjnym małżonek dłużnika nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania, jeżeli nie wyraził zgody na ich zaciągnięcie lub pochodzą one z prowadzonej działalności gospodarczej przez zadłużonego małżonka;

– W toku postępowania upadłościowego, jeżeli małżonkowie posiadali majątek wspólny (np. nieruchomość), to wchodzi on do masy upadłościowej i finalnie zostaje zlicytowany. W takiej sytuacji istnieje również szansa, aby małżonek upadłego został dopisany do listy wierzycieli i dochodził należności z tytułu udziału w majątku wspólnym. Jeżeli małżonkowie nie posiadają żadnego majątku wspólnego, to nie występuje praktycznie żadne ryzyko po stronie niezadłużonego małżonka.

Jesteśmy otwarci na rozmowę z Tobą. Skontaktuj się z nami.

Każda historia jest inna, tak jak i jej bohater. Zrób pierwszy krok do nowego życia i pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i znajdziemy rozwiązanie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy