66hsqjleqe53d4r4vo05aghtyqo5tl

Zachowaj część lub całość majątku

Układ jest rozwiązaniem dla osób niewypłacalnych, które jednocześnie mają przychody, pozwalające  przyjąć, że dłużnik ma możliwość spłacić zobowiązania w drodze zawarcia układu z wierzycielami bez konieczności przeprowadzenia likwidacji majątku w całości lub części.

Układ konsumencki zawierany jest co do zasady na pięć lat. Czas ten zapewnić ma realne szanse na wyjście dłużnika ze stanu zadłużenia. Wraz z otwarciem postępowania o układ konsumencki następuje zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz powstaje zakaz spłaty zobowiązań objętych układem.

Kluczowym etapem postępowania jest głosowanie wierzycieli nad układem. Dla przyjęcia układu  konieczne jest uzyskanie większości kapitałowej oraz osobowej. Po przyjęciu i zatwierdzeniu układu przez sąd, rozpoczyna się etap jego wykonania. Dłużnik ma obowiązek spłaty wierzytelności na warunkach ustalonych w układzie. Oddłużenie następuje w momencie spłaty zobowiązań wobec wierzycieli w ramach zawartego układu Konsekwencją braku dotrzymywania warunków spłaty przez dłużnika może być uchylenie układu i powrót do stanu zadłużenia jaki istniał przed wszczęciem postępowania.

Pre-pack w upadłości konsumenckiej

Pre-pack umożliwia przyśpieszenie postępowania upadłościowego i obniżenie jego kosztów poprzez zatwierdzenie przez sąd warunków sprzedaży składników majątku dłużnika o znacznej wartości np. nieruchomości. Procedurę pre-pack inicjuje się poprzez złożenie wniosku (najlepiej w formie załącznika do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej) o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku. Idea pre-packu polega na tym, że dłużnik posiada już umówionego nabywcę na zakup składnika majątku za ustaloną cenę.

Do wniosku można dołączyć projekt umowy sprzedaży, która finalnie ma być zawarta przez syndyka. Co istotne sprzedaż majątku dłużnika może nastąpić na rzecz osób bliskich. W takim przypadku Sąd dopuszcza dowód z opinii biegłego sądowego celem ustalenia ceny oszacowania.

Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych pomniejszona o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w tym trybie.

Jesteśmy otwarci na rozmowę z Tobą. Skontaktuj się z nami.

Każda historia jest inna, tak jak i jej bohater. Zrób pierwszy krok do nowego życia i pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i znajdziemy rozwiązanie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy