66hsqjleqe53d4r4vo05aghtyqo5tl

Najczęściej zadawane pytania przez Państwa.

Zadzwoń i zapytaj o bezpłatną poradę

Kategoria pytań

Czy sąd może zakończyć postępowanie bez umorzenia moich długów?

Niestety tak. Sąd odmawia zarówno ustalenia planu spłat, jak i umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłat, jak i warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłat, wtedy gdy uzna, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań bądź w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono było już postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań. Wydanie postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania bez upragnionego oddłużenia upadłego.

Czy mogę złożyć wniosek gdy sprawuję funkcję prezesa lub członka zarządu spółki z o.o. ?

Zarówno prezes zarządu jak i inny członek zarządu spółki z o.o.,  jeśli nie pozostaje jednocześnie przedsiębiorcą, jak najbardziej może ogłosić upadłość konsumencką.

Czy w ramach upadłości konsumenckiej możliwe jest umorzenie długów powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Charakterystycznym elementem prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej jest pełna odpowiedzialność przedsiębiorcy. Oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, za wynikłe z niej zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem, nawet prywatnym. W momencie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i złożeniu wniosku o upadłość konsumencką osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej możliwe jest umorzenie długów również tych, które powstały w przeszłości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czy w ramach upadłości konsumenckiej możliwe jest również umorzenie zobowiązań publicznoprawnych?

Tak.  Zobowiązania publicznoprawne to zobowiązania, które obejmują naliczone, lecz jeszcze niezapłacone m.in. podatki, składki ubezpieczeń społecznych, składki ubezpieczenia zdrowotnego itp. Art. 49121 ust. 2  Prawa upadłościowego wprost reguluję kwestie jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu  i z całą pewność zobowiązania publicznoprawne do nich nie należą.

Czy warto przed złożeniem wniosku zrobić rozdzielność majątkową?

Należy mieć na uwadze dwa aspekty. Po pierwsze w dniu ogłoszenia przez Sąd upadłości konsumenckiej, pomiędzy małżonkami z mocy prawa powstaje rozdzielność majątkowa. Po drugie  zgodnie z przepisami prawa, ustanowienie rozdzielności majątkowej w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

Czy do ogłoszenia upadłości potrzebna jest zgoda współmałżonka?

Nie. Niezależnie od tego czy w małżeństwie panuje ustrój wspólności majątkowej czy też zawierana była umowa o rozdzielności majątkowej, w żadnym przypadku nie jest potrzeba zgoda małżonka do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ani do wydania przez Sąd postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Pamiętać należy jednak, że jeśli kredyt małżeństwo brało wspólnie i jeden z małżonków upadnie, wówczas obowiązek dalszej spłaty kredytu w pełnej wysokości spoczywać będzie na barkach drugiego małżonka.

Czy można złożyć wspólny wniosek o upadłość?

Przepisy prawa nie przewidują możliwości złożenia przez małżonków wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Każdy z małżonków zobowiązany jest zatem do złożenia osobnego wniosku o upadłość konsumencką nawet jeśli cały majątek posiadany przez dłużników wchodzi w skład majątku wspólnego.

Czy wierzyciel może zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wierzyciel dowiaduje się po fakcie a więc jedynie przyjmuje do wiadomości, że Sąd ogłosił upadłość konsumencką i nie przysługuje mu w tym przedmiocie  prawo do zaskarżenia  tego postanowienia. Należy jednak pamiętać, że wierzyciel dysponuje innymi środkami zaskarżenia na poszczególne rozstrzygnięcia zapadające w toku postępowania upadłościowego np. wierzyciel może złożyć zażalenie na plan spłaty.

Jaka jest pewność oddłużenia w upadłości konsumenckiej?

Wszystko zależy od postawy dłużnika zarówno przed jak i po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Podstawą jest przede wszystkim prawidłowo i rzetelnie skonstruowany wniosek, na podstawie którego już po upadłości Syndyk będzie prowadził postępowanie. Ważne jest również czy dłużnik sumiennie wykonywał swoje obowiązki w toku postępowania oraz jak wywiązywał się z zatwierdzonego przez Sąd planu spłaty.

Kto się dowie o mojej upadłości?

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika publikowane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zaraz po wydaniu przez Sąd postanowienia wydanego w przedmiocie upadłości konsumenckiej. O tym, że dłużnik zmienił status na upadłego dowiedzą się przede wszystkim wierzyciele, którzy w wyznaczonym czasie będą mogli zgłosić swoje wierzytelności i tym samym zgłosić swój udział w postępowaniu upadłościowym. Pracodawca również dowie się od samego Syndyka o toczącej się procedurze.

Czy Sąd będzie powoływał świadków w postępowaniu upadłościowym?

Jeśli Sąd uzna, że w celu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej informację zgromadzone we wniosku są niewystarczające może jedynie wysłuchać samego wnioskodawcę. Poza dowodami z dokumentów Sąd nie powołuje dowodów z przesłuchania świadków a już na pewno nie wzywa rodziny czy przyjaciół w celu złożenia wyjaśnień co do złożonego przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Gdzie będę mieszkać gdy syndyk spienięży mój majątek?

W przypadku gdy w toku postępowania upadłościowego dochodzi do likwidacji majątku  w skład którego wchodzi mieszkanie upadłego, w którym upadły zamieszkuje, Sąd może przydzielić upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu mieszkania w tej samej lub sąsiedniej miejscowości na okres od roku do dwóch lat. Wysokość kwoty zależy od sytuacji, a także ilości osób na utrzymaniu.

Kim jest sędzia – komisarz w postępowaniu upadłościowym ?

Na wstępie warto zaznaczyć, że instytucja sędziego komisarza występuje jedynie w postępowaniu prowadzonym w trybie zwykłym. O trybie postępowania decyduje Sądzia rozpatrujący wniosek o upadłość w postanowieniu. W trybie uproszczonym, w którym rozpatrywanych jest większość spraw konsumenckich z instytucji sędziego komisarza zrezygnowano. Sędzia komisarz zaczyna pełnić swoje funkcje natychmiast po wydaniu przez Sąd postanowienia w przedmiocie  ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Sędzia komisarz kieruje tokiem postępowania upadłościowego, sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka, oznacza czynności, których wykonywanie przez syndyka jest niedopuszczalne bez jego zezwolenia lub bez zezwolenia rady wierzycieli, jak również zwraca uwagę na popełnione przez syndyka uchybienia.

Kim jest syndyk w postępowaniu upadłościowym?

Syndyk powoływany jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. W toku postępowania dokonuje wszelkich czynności dotyczących masy upadłości na rachunek upadłego lecz w imieniu własnym. Po ogłoszeniu upadłości syndyk niezwłocznie przystępuje do ustalenia majątku upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go oraz przystępuje do jego likwidacji. Syndyk ustala również listę wierzycieli i sporządza sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdania rachunkowe, które składa sędziemu komisarzowi. Syndyk również sporządza projekt planu spłaty wierzycieli.

Kim jest Nadzorca Sądowy w postępowaniu upadłościowym?

Nadzorca sądowy jest jednym z organów postępowania upadłościowego, którego powołuje się w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, w której upadłemu pozostawiono prawo samodzielnego zarządzania majątkiem. Do podstawowych zadań Nadzorcy sądowego należy sporządzenie propozycji układowych, sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych a także zwołanie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Kto pokrywa wynagrodzenie Syndyka?

Początkowe koszty postępowania upadłościowego pokrywane są w formie zaliczki ze Skarbu Państwa. Co do zasady wynagrodzenie Syndyka pokrywane jest ze środków finansowych pozyskanych z likwidacji majątku upadłego. W przypadku gdy środki finansowe uzyskane z likwidacji masy upadłości nie wystarczają na pokrycie wynagrodzenia Syndyka, wówczas wynagrodzenie to pokrywa Skarb Państwa.

Czy osoba chora psychicznie może ogłosić upadłość konsumencką?

Wobec osoby, u której stwierdzona została choroba psychiczna Sąd może wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Należy pamiętać jednak, że za osobę ubezwłasnowolnioną częściowo lub całkowicie w skutek choroby psychicznej działa ustanowiony przez Sąd kurator lub opiekun prawny.

Jaki Sąd jest właściwy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Sądem właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest Sąd Rejonowy właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej uznaje się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby a więc miejscowość, w której dłużnik zwykle przebywa i gdzie realizuje swoje zwykłe czynności w życiu codziennym.

Kiedy Konsument staje się niewypłacalny?

Zgodnie z ustawą dłużnik staje się niewypłacalny kiedy traci możliwość regulowania swoich wymagalnych zobowiązań w terminie. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Czy toczące się przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne jest przeszkodą w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Absolutnie nie. Niezależnie od tego jak liczne są postępowania egzekucyjne, nie jest to przesłanka uniemożliwiająca ogłoszenie przez Sąd upadłości konsumenckiej. Przeszkodą nie są także zajęcia jakichkolwiek składników majątku dłużnika dokonane w toku egzekucji. Upadłość konsumencka ma „pierwszeństwo” przed postępowaniem egzekucyjnym. Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne ulegają umorzeniu z mocy prawa.

Jak długo trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej?

Przepisy dotyczące prawa upadłościowego, w tym upadłości konsumenckiej nie określają konkretnych terminów w tej kwestii. Należy pamiętać, że postępowanie upadłościowe dzieli się na kilka etapów. Na czas trwania postępowania może wpływać m.in. poziom obłożenia Sądów a także w dalszym etapie postępowania sytuacja życiowa i finansowa Upadłego.

Czy podczas postępowania upadłościowego muszę płacić czynsz za mieszkanie?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zobowiązania związane z utrzymaniem składników masy upadłości pokrywa Syndyk ze środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości. Natomiast mieszkanie wynajmowane jako własność osoby trzeciej do tej masy upadłości nie wchodzi i obowiązek jego opłacenia spoczywa na dłużniku. Dłużnik pokrywa także wszelkie opłaty związane z używaniem lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje,  w tym m.in. czynsz administracyjny, prąd, gaz i media.  Należy pamiętać, że długi powstałe po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie ulegają umorzeniu.

Kiedy po zamknięciu działalności moge złożyć wniosek?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna już następnego dnia po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej i wykreśleniu jej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). O zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej możemy mówić, gdy dochodzi do trwałego zaprzestania wykonywania wszelkich czynności wchodzących w zakres przedmiotowej działalności, których celem jest kontynuowanie tej działalności (Wyrok SA w Łodzi z dn. 22.01.201r. sygn. akt: III AUa 374/14).

Co to jest plan spłaty?

Ustalenie planu spłaty to jeden z etapów postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika. Planem spłaty nazywamy zatwierdzony przez sąd harmonogram, według którego upadły ma realizować spłatę wierzycieli po zakończeniu sprzedaży jego majątku dokonanej przez syndyka. Po wykonaniu całości planu spłaty zgodnie z jego założeniem, całość niezaspokojonych zobowiązań względem wierzycieli ulega umorzeniu a upadły uzyskuje całkowite oddłużenie.

Czy stracę majątek?

Tak. Pamiętaj, że w dniu ogłoszenia upadłości, cały majątek staje się masą upadłości. Upadły traci prawa do korzystania z mienia wchodzącego w skład masy upadłości, zarządzania oraz rozporządzania nim. Pamiętaj, że do masy upadłości wchodzi także majątek nabyty po ogłoszeniu upadłości w trakcie trwania postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 63 p.u. z masy upadłości wyłączone jest mienie, które zgodnie z przepisami kodeksu postępowania  cywilnego jest wyłączone spod egzekucji (zobacz art. 829 kodeksu postępowania cywilnego).

Oddalono mi wniosek na starych przepisach czy i kiedy mogę złożyć nowy?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można składać więcej niż jeden raz więc oddalenie wniosku ze względu na obowiązujące przepisy przed 24 marca 2020 r. nie zamyka drogi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ponownie,  na podstawie przepisów obowiązujących po 24 marca 2020 r. Obowiązujące przepisy prawa dot. upadłości konsumenckiej nie regulują kwestii  terminu, jaki musi upłynąć po oddaleniu wcześniejszego wniosku a przed złożeniem go ponownie na „nowych zasadach”. (link do najczęściej zadawanych pytań)

Czy w toku postępowania upadłościowego rodzice mogą kupić moje mieszkanie?

Tak. Należy pamiętać jednak, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej,  w toku postępowania upadłościowego, mieszkanie upadłego wchodzi do masy upadłości, nad którą zarząd obejmuje Syndyk. Cena mieszkania najprawdopodobniej zostanie rzetelnie określona przez rzeczoznawcę i po takiej tylko cenie, sprzedaż mieszkania na rzecz członka rodziny będzie możliwa.

Jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Aby Sąd mógł wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przede wszystkim musi zostać poprawnie złożony wniosek niedotknięty brakami formalnymi w rozumieniu ustawy, dłużnik musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz musi być niewypłacalny a więc musi wystąpić brak możliwości regulowania jego wymagalnych zobowiązań.

Czy osoba chora psychicznie może ogłosić upadłość konsumencką?

Wobec osoby, u której stwierdzona została choroba psychiczna Sąd może wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Należy pamiętać jednak, że za osobę ubezwłasnowolnioną częściowo lub całkowicie w skutek choroby psychicznej działa ustanowiony przez Sąd kurator lub opiekun prawny.

Jaki Sąd jest właściwy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Sądem właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest Sąd Rejonowy właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej uznaje się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby a więc miejscowość, w której dłużnik zwykle przebywa i gdzie realizuje swoje zwykłe czynności w życiu codziennym.

W jaki sposób można umówić się na spotkanie ?

W Polsce mamy 5 Oddziałów (Szczecin, Gorzów, Leszno, Wrocław, Legnica), w których odbywają się darmowe konsultacje w wyznaczonych terminach – o aktualnych terminach piszemy na naszych stronach na facebooku. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego celem umówienia się na spotkanie w godzinach pracy Kancelarii, tel. 600 088 555. Na spotkanie można tez umówić się przez facebook messengera.

Nasze strony na facebooku (kliknij aby przejść do strony): SzczecinGorzówLesznoWrocławLegnica.

Jak wygląda bezpłatna konsultacja ?

To jest rozmowa, podczas której przeanalizujemy historię życia i zaproponujemy najlepsze rozwiązania.

  • Na tym spotkaniu omawiamy także:
  • Co to jest upadłość konsumencka?
  • Jak skutecznie ogłosić upadłość konsumencką?
  • Jakie warunki trzeba spełnić, by złożyć wniosek?
  • Jak wygląda współpraca z Naszą kancelarią?

Jakie dokumenty lub informacje należy przygotować przychodząc na spotkanie?

  • Na spotkanie warto przygotować podstawowe informacje na temat Twojego zadłużenia:
  • jaka jest jego wysokość, kim są wierzyciele?
  • jakie są przyczyny zadłużenia?
  • od kiedy masz problemy z płaceniem swoich zobowiązań finansowych?

Jeśli odpowiedź na te pytania jest trudnością, proszę się nie przejmować, razem odpowiemy na te pytania.

Co zrobić jak mam dużo pytań odnośnie upadłości konsumenckiej?

Koniecznie zapisz je wszystkie i zadaj je naszemu doradcy na spotkaniu.

Z kim się spotkam na konsultacji dotyczącej upadłości?

Na konsultacji spotykają się Państwo z Doradcą, który jest specjalistą w dziedzinie upadłości konsumenckiej. To jest zagospodarowany specjalnie dla Państwa czas około godziny, by zapoznać się z trudnościami i problemami oraz aby omówić dokumenty. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie.

Jesteśmy otwarci na rozmowę z Tobą. Skontaktuj się z nami.

Każda historia jest inna, tak jak i jej bohater. Zrób pierwszy krok do nowego życia i pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i znajdziemy rozwiązanie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy