66hsqjleqe53d4r4vo05aghtyqo5tl

Jakie składniki majątku nie wchodzą w skład masy upadłości?

22 listopada, 2020
Autor: Adam

Jedną z priorytetowych kwestii dla Naszej kancelarii jest to, aby klienci znali całą procedurę postępowania upadłościowego oraz jakie działania zostaną podjęte po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Jedną z priorytetowych kwestii dla Naszej kancelarii jest to, aby klienci znali całą procedurę postępowania upadłościowego oraz jakie działania zostaną podjęte po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Mamy świadomość, iż często sama procedura postępowania upadłościowego może być dla Klientów niezrozumiała, a szczególne obawy budzi niepewność, czy wszystkie składniki naszego majątku wchodzą w skład masy upadłości? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo poniżej.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powstaje, tzw. masa upadłości, która ma na celu pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz zaspokojenie wierzycieli upadłego konsumenta. Przepisy prawa upadłościowego jasno wskazują, iż w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Jednak ustawodawca wskazał również wyjątki, które nie wchodzą w skład masy upadłości. Zgodnie z art. 829 kodeksu postępowania cywilnego, do masy upadłości nie wchodzi mienie, które jest wyłączone od egzekucji.

  1. Przedmioty urządzenia domowego

W punkcie pierwszym wspomnianego przepisu ustawodawca wskazał przedmioty wyposażenia domowego o podstawowym standardzie, niezbędne do normalnego funkcjonowania rodziny w życiu codziennym. Przede wszystkim są to przedmioty, takie jak lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju.  Ustawodawca zaznaczył także, iż zajęciu nie podlegają przedmioty osobiste dłużnika takie jak pościel, bielizna i ubranie codzienne, jednakże musi to być odzież niezbędna dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny oraz ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu.

  1. Zapasy żywności i opału

W skład masy upadłości nie wchodzą także zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres jednego miesiąca. Wyłączono również zwierzęta hodowlane z wyszczególnieniem, iż może to być jedna krowa lub dwie kozy albo trzyowce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów.

  1. Przedmioty niezbędne do pracy i nauki

Syndyk nie może nam także zabrać przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej, jednakże z wyłączeniem pojazdów mechanicznych. Powyższe oznacza, iż w skład masy upadłości nie wejdą np. sprzęty elektroniczne potrzebne dłużnikowi do pracy zarobkowej. Tym samym do masy upadłości nie mogą zostać zaliczone przedmioty niezbędne do nauki. Do przedmiotów niezbędnych do nauki zaliczyć należy np. książki, zeszyty, mapy, zbiory okazów, przybory szkolne, przyrządy naukowe. Wyłączenie spod egzekucji takich przedmiotów odnosi się zarówno do dłużników pobierających naukę, jak i do dłużników udzielających nauki.  Ustawodawca wskazał także papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.

  1. Produkty lecznicze i wyroby medyczne

 W skład masy upadłości nie wejdą także produkty lecznicze, natomiast muszą być one niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy. Ustawodawca zaznaczył także, iż syndyk nie może zając wyrobów medycznych oraz przedmiotów niezbędnych ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

  1. Wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu

Zgodnie z art. 63 prawa upadłościowego do masy upadłości nie wchodzi wynagrodzenie za pracę upadłego, jedynie w części niepodlegającej zajęciu.

Zajęciu nie podlegają wszelkie środki socjalne, stanowiące pomoc dla upadłego, a także mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin, stanowiące zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym środki pieniężne zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tworzonego na podstawie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wraz z przypadającymi po ogłoszeniu upadłości kwotami pochodzącymi ze zwrotu udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe, wpłatami odsetek bankowych od środków tego funduszu oraz opłatami pobieranymi od korzystających z usług i świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu organizowanych przez upadłego.

Należy również zaznaczyć, iż wszelkie składniki mienia nienależące do majątku upadłego podlegają wyłączeniu z masy upadłości.

Ustawodawca wymienia bardzo obszernie składniki majątku, które nie zostają włączone w skład masy upadłości, ważna jest więc indywidualna ocena sytuacji Klienta. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz osobistego.

Jesteśmy otwarci na rozmowę z Tobą. Skontaktuj się z nami.

Każda historia jest inna, tak jak i jej bohater. Zrób pierwszy krok do nowego życia i pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i znajdziemy rozwiązanie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy