66hsqjleqe53d4r4vo05aghtyqo5tl

Przygotowana likwidacja czyli tzw. pre-pack

15 marca, 2021
Autor: Adam

Do niedawna przygotowana likwidacja zwana pre-packiem praktycznie zarezerwowana była dla upadłości przedsiębiorców i pozwalała na ogłoszenie upadłości z jednoczesnym zachowaniem przedsiębiorstwa dłużnika.

Do niedawna przygotowana likwidacja zwana pre-packiem praktycznie zarezerwowana była dla upadłości przedsiębiorców i pozwalała na ogłoszenie upadłości z jednoczesnym zachowaniem przedsiębiorstwa dłużnika. Mimo, że przepisy nie wykluczały jej stosowania do osób fizycznych to w praktyce nie było to zbyt często stosowane.

Wraz z nowelizacją z marca 2020 r. pre-pack został wpisany do przepisów konsumenckich

art. 491(2) ust. 1a Prawo upadłościowe

W postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości. Przepisy art. 56a-56h stosuje się odpowiednio.

Czym więc jest pre-pack?

Jest to sprzedaż składników majątkowych o znacznej wartości na warunkach określonych przez wnioskodawcę. Musza to być oczywiście warunki takie, które będą zaakceptowane przez Sąd.

Wniosek taki musi zawierać:

– dane kupującego – może to być osoba związana z dłużnikiem, nawet jego najbliższa rodzina,

– cenę sprzedaży – wskazana we wniosku cena powinna być poparta wyceną sporządzoną przez biegłego sądowego i tak sporządzony operat powinien stanowić załącznik wniosku,

 dowód wpłaty przez nabywcę wadium w wysokości 1/10 oferowanej ceny – brak dowodu wpłaty spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (wpłaty dokonuje się na rachunek depozytowy sądu);

– listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku z podaniem adresów tych wierzycieli (w wypadku sprzedaży nieruchomości chodzić będzie o wierzycieli hipotecznych);

– odpisy wniosku wraz z załącznikami dla wierzycieli zabezpieczonych na majątku (których w wyznaczonym terminie sąd wezwie do zajęcia stanowiska w kwestii warunków proponowanej sprzedaży);

Wniosek o przygotowaną likwidację danego składnika majątku powinien być złożony na początku postępowania, najlepiej wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Jeśli spełnia wszystkie wymagania powinien być uwzględniony przez Sąd choćby ze względów ekonomicznych. Wniosek taki przyspieszy postępowanie i zmniejszy koszty jego prowadzenia (nie będzie już potrzebna wycena przez biegłego, obwieszczenia w prasie itp.)

Jesteśmy otwarci na rozmowę z Tobą. Skontaktuj się z nami.

Każda historia jest inna, tak jak i jej bohater. Zrób pierwszy krok do nowego życia i pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i znajdziemy rozwiązanie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy