66hsqjleqe53d4r4vo05aghtyqo5tl

Śmierć upadłego w trakcie postępowania upadłościowego

30 listopada, 2020
Autor: Adam

Śmierć dłużnika w czasie postępowania upadłościowego nie powoduje zawieszenia tego postępowania ani też nie stanowi przeszkody do jego dalszego prowadzenia.

Śmierć dłużnika w czasie postępowania upadłościowego nie powoduje zawieszenia tego postępowania ani też nie stanowi przeszkody do jego dalszego prowadzenia.

Co zatem dzieję się z postępowaniem gdy upadły dłużnik umiera?

Jeśli upadły ma spadkobierców, mają oni prawo brać udział w postępowaniu upadłościowym.Należy pamiętać, że spadkobiercy muszą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

Co jeśli spadkobierców brak lub nie wstąpią do postępowania? Sąd na wniosek syndyka lub z urzędu ustanowi kuratora dla zmarłego.

Ustanowienie kuratora traci moc gdy do postępowania wstąpią spadkobiercy. Jeśli natomiast do postępowania wstąpił taki spadkobierca, który nie uzyskał jeszcze stwierdzenia nabycia spadku, ustanowienie kuratora pozostaje w mocy (argumentum a contrario).

Jeżeli spadkobiercy upadłego są znani i spadku nie odrzucili, to nie ma potrzeby ustanawiania kuratora, chyba że spadkobiercy ci nie interesują się postępowaniem upadłościowym i nie biorą w nim udziału. Ustanowienie kuratora ma bowiem nastąpić tylko wtedy, gdy spadkobiercy nie są znani albo też są wprawdzie znani, ale jest pewne, że do postępowania nie wstąpią.

Kurator ustanowiony w tym trybie nie jest kuratorem spadku w rozumieniu przepisów art. 666 § 1 KPC.

Po wstąpieniu do postępowania w miejsce zmarłego upadłego spadkobierca może podejmować wszelkie czynności, których dokonywanie było prawem lub obowiązkiem samego upadłego (np. udzielanie wyjaśnień, wydanie majątku należącego do masy upadłości, wnoszenie środków odwoławczych itp.). Od tej chwili należy też spadkobiercy doręczać wszelkie pisma przeznaczone dla upadłego. Należy podkreślić, że udział spadkobiercy w dalszym postępowaniu upadłościowym ma tylko charakter procesowy, wstąpienie do tego postępowania nie nadaje bowiem spadkobiercy statusu upadłego.Upadłym pozostaje w dalszym ciągu zmarły dłużnik, co m.in. oznacza, że tylko jego majątek tworzy masę upadłości (majątek nabyty przez upadłego w toku postępowania, o czym stanowi art. 62 PrUp, nie obejmuje oczywiście majątku spadkobierców upadłego).

Majątek należący do spadkobierców upadłego może wprawdzie służyć zaspokojeniu jego wierzycieli, mogłoby to jednak nastąpić tylko na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i w trybie postępowania procesowego.

Jeżeli spadkobiercy upadłego są znani i spadku nie odrzucili, to nie ma potrzeby ustanawiania kuratora, chyba że spadkobiercy ci nie interesują się postępowaniem upadłościowym i nie biorą w nim udziału. Ustanowienie kuratora ma bowiem nastąpić tylko wtedy, gdy spadkobiercy nie są znani albo też są wprawdzie znani, ale jest pewne, że do postępowania nie wstąpią.

Kurator ustanowiony w tym trybie nie jest kuratorem spadku w rozumieniu przepisów art. 666 § 1 KPC.

Jesteśmy otwarci na rozmowę z Tobą. Skontaktuj się z nami.

Każda historia jest inna, tak jak i jej bohater. Zrób pierwszy krok do nowego życia i pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i znajdziemy rozwiązanie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy