66hsqjleqe53d4r4vo05aghtyqo5tl

Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli

11 stycznia, 2021
Autor: Adam

Jednym z etapów postępowania upadłościowego jest plan spłaty wierzycieli. Upadły zobowiązany jest do złożeniacorocznego sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy.

Jednym z etapów postępowania upadłościowego jest plan spłaty wierzycieli. Upadły zobowiązany jest do złożeniacorocznego sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie musi zostać złożone do końca kwietnia danego roku kalendarzowego, do sądu upadłościowego, który wydał postanowienie ustalające plan spłaty wierzycieli.

Sprawozdanie obejmuje zakresem czasowym cały poprzedni rok kalendarzowy,  analogicznie jeśli postanowienie Sądu o ustaleniu planu spłaty uprawomocniło się w grudniu to upadły będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania do końca miesiąca kwietnia roku następnego.

Upadły w sprawozdaniu powinien wykazać:

– informację o osiągniętych przychodach. Należy zaznaczyć, iż chodzi o przychody ze wszystkich źródeł. Mogą być to przychody z tytułu umów o pracę, umów o świadczenie usług, umów sprzedaży składników majątkowych, umów najmu oraz dzierżawy, umów o dzieło, umów zlecenie oraz emerytury i renty.

– spłacone kwoty. Upadły powinien wskazać poszczególne kwoty pieniężne, które zostały spłacone w okresie sprawozdawczym na rzecz poszczególnych wierzycieli.

– nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

Forma sprawozdania

Ustawodawca wskazuje, iż sprawozdanie zawierać musi jedynie okoliczności wskazane w art. 491 18 ust. 3 prawa upadłościowego, czyli informacje wskazane powyżej. Nie pozbawia to dłużnika prawa do przedstawienia sądowi innych okoliczności, do których doszło w czasie objętym sprawozdaniem. Sprawozdania nie składa się na żadnym formularzu, jedynie muszą zostać zachowane wymogi pisma formalnego kierowanego do sądu. Złożenie sprawozdania nie podlega opłacie.

Skutki niezłożenia sprawozdania

Brak złożenia sprawozdania w terminie może stanowić podstawę do uchylenia planu spłaty wierzycieli. Również zatajenie osiągniętych przychodów lub nabytych składników majątkowych może prowadzić do uchylenia planu spłaty, co może spowodować iż zobowiązania upadłego konsumenta nie będą podlegały umorzeniu.

Jesteśmy otwarci na rozmowę z Tobą. Skontaktuj się z nami.

Każda historia jest inna, tak jak i jej bohater. Zrób pierwszy krok do nowego życia i pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i znajdziemy rozwiązanie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy